Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170

1. PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom internetového obchodu bavarian.sk  je spoločnosť Bavarian Slovakia s. r. o. so sídlom Bratislavská 37, 931 01 Šamorín, IČO 47395516, DIČ 2023876173, IČ DPH SK2023876173, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 34927/T (ďalej len „PREVÁDZKOVATEĽ“).
Zodpovedná osoba: Ján Oscitý, kontakt 0948 377 242 , info@bavarian.sk

2. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) stanovujú podmienky využívania internetového obchodu bavarian.sk (ďalej len „BAVARIAN“). Služba portálu BAVARIAN spočíva v prezentácii tovaru od rôznych výrobcov, najmä piva a doplnkového sortimentu, a v predaji a dodaní tohto tovaru. Tovarom sa rozumie predovšetkým pivo a prípadne aj ďalší doplnkový sortiment (ďalej len „TOVAR“). TOVAR prezentovaný na BAVARIAN nepredstavuje záväznú ponuku na kúpu tovaru v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky.

2. PODMIENKY PREDAJA

Predaj alkoholu je možný iba osobám starším ako 18 rokov. Zákazník, ktorý nedosiahol 18 rokov je oprávnený nakupovať iba položky, ktoré neobsahujú alkohol, t.z. reklamné predmety, poháre, nealkoholické pivo. Službu je oprávnená využiť aj právnická, alebo fyzická osoba – podnikateľ pre vlastnú potrebu, ale aj za účelom ďalšieho predaja (ďalej spoločne len „KUPUJÚCI“). Odoslaním elektronického formulára s objednávkou piva, alebo reklamných predmetov KUPUJÚCI zároveň potvrdzuje, že ku dňu objednávky dovŕšil vek 18 rokov. PREVÁDZKOVATEĽ alebo doručovateľ (napríklad kuriér) je oprávnený túto skutočnosť overiť vyžiadaním platného dokladu totožnosti.

3. PRIJATE OBJEDNÁVKY, VYBAVENIE OBJEDNÁVKY A KÚPNA ZMLUVA

Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne. Zabaliť ho tak, aby bolo možné ho expedovať a uchovať pred poškodením pri preprave. KUPUJÚCI si môže prostredníctvom BAVARIAN objednať TOVAR, ktorý je na BAVARIAN označený ako dostupný. KUPUJÚCI zadáva objednávku online (elektronicky) prostredníctvom objednávkového formuláru na BAVARIAN. Pred zadaním objednávky má KUPUJÚCI možnosť pozrieť si prehľad svojej objednávky v košíku. Ak KUPUJÚCI s objednávkou súhlasí a rozhodne sa v dokončení objednávky pokračovať, tak je presmerovaný do pokladne. V pokladni kupujúci vyplní svoje fakturačné údaje a adresu doručenia. KUPUJÚCI je plne zodpovedný za správnosť vyplnených údajov.

V prípade, že tovar objednaný KUPUJÚCIM sa v okamihu vybavovania objednávky nenachádza na sklade, ponúkne BAVARIAN KUPUJÚCEMU alternatívne riešenie v podobe iného druhu piva a informáciu o tom, kedy bude objednaný TOVAR dostupný. Kupujúci má právo sa rozhodnúť, či počká na svoj objednaný TOVAR, alebo využije náhradnú ponuku. Ak KUPUJÚCI alternatívny TOVAR odmietne alebo nemá záujem počkať na dodávku nového TOVARU, PREVÁDZKOVATEĽ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy. PREVÁDZKOVATEĽ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, PREVÁDZKOVATEĽ bude bezodkladne kontaktovať KUPUJÚCEHO za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Objednávka KUPUJÚCEHO je návrhom kúpnej zmluvy. K akceptácii objednávky zo strany PREVÁDZKOVATEĽA, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, dochádza elektronickou formou, e-mailom od PREVÁDZKOVATEĽA, na základe potvrdenia správne a úplne vyplnenej objednávky na e-mailovú adresu, ktorú KUPUJÚCI zadal pri vypĺňaní objednávky.

Všetky objednávky potvrdené PREVÁDZKOVATEĽOM sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou a bude expedovaná, PREVÁDZKOVATEĽ môže od KUPUJÚCEHO požadovať náhradu nákladov spojených s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru.

Objednávky sú zasielané len na území Slovenskej republiky.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

KUPUJÚCI je povinný zaplatiť kúpnu cenu vo výške uvedenej v ním zadanej objednávke na bavarian.sk. Kúpna cena je splatná najneskôr pri dodaní tovaru KUPUJÚCEMU, pričom jej úplne zaplatenie je podmienkou pre vydanie TOVARU KUPUJÚCEMU.

Cena dodania TOVARU nie je zahrnutá v cene TOVARU. Cena dodania sa platí za každú objednanú krabicu, v ktorej je TOVAR jednotlivo, t.j. bez ohľadu na to, či sa viacero krabíc alebo objednávok viaže na to isté miesto dodania. Cena dodania je zobrazená vždy pri výbere krabice, v ktorej bude TOVAR dodaný KUPUJÚCEMU, ale aj v košíku pred potvrdením objednávky.

Ak KUPUJÚCI plnú kúpnu cenu vrátane ceny za dopravu nezaplatí, tak je PREVÁDZKOVATEĽ oprávnený odstúpiť od zmluvy. KUPUJÚCI je povinný zaplatiť cenu za dodanie tovaru aj v prípade, keď KUPUJÚCI riadne objednaný TOVAR neprevezme, alebo ak odmietne prevziať TOVAR, ktorý nemá žiadne závady.

KUPUJÚCI si môže vybrať jeden z nasledujúcich spôsobov platieb:

Platba na dobierku – platba v hotovosti vlastnými prepravcami pre Šamorín, Bratislavu a okolie.

5. DODACIE A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

V prípade pochybností o veku KUPUJÚCEHO je KUPUJÚCI povinný sa preukázať PREVÁDZKOVATEĽOVI alebo doručovateľovi (napr. kuriérovi) TOVARU, že dosiahol vek 18 rokov, inak je PREVÁDZKOVATEĽ povinný odoprieť dodanie TOVARU. PREVÁDZKOVATEĽ je oprávnený odoprieť dodanie tovaru KUPUJÚCEMU, ktorý je zjavne ovplyvnený alkoholom.

Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Ak KUPUJÚCI objednaný TOVAR nepreberie, uzavretá kúpna zmluva automaticky zanikne a PREDÁVAJÚCI nie je ďalej povinný vybavovať objednávku KUPUJÚCEHO; nárok PREDÁVAJÚCEHO na náhradu škody tým nie je dotknutý.

Doručenie tovaru v Bratislave a okolí do 15 km sa realizuje osobným rozvozom vždy v STREDU. Rozvoz Šamorín a okolie do 15 km je streda, štvrtok a piatok. Základná cena za doručenie je 3 eur s DPH. Na základe výšky hodnoty objednávky sa môže cena dopravy znížiť takto – pri objednávke nad 20,01 € – cena dopravy je 0 EUR s DPH.

Doručenie tovaru na Slovensku kuriérom DPD – v prípade, že je objednávka tovaru, ktorý má predávajúci na sklade riadne vytvorená do 10.00 hod. pracovného dňa, pričom ako spôsob platby je zvolená úhrada v hotovosti pri prevzatí tovaru, kupujúci obdrží tovar najneskôr do 48 hod. prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Tovar je doručovaný kuriérom v dňoch utorok, streda a štvrtok.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Kupujúci dostane tovar zabalený v kartónových obaloch. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu e-mailom na adresu info@bavarian.sk, alebo poštou na adresu sídla PREDÁVAJÚCEHO môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. PREDÁVAJÚCI zodpovedá za vady, ktoré má predaný TOVAR pri prevzatí KUPUJÚCIM a za vady, ktoré sa preukázateľne vyskytnú po prevzatí TOVARU počas záručnej doby. Kupujúci oznámi zistené chyby predávajúcemu písomne spolu s požiadavkou, ktorú si v dôsledku chyby uplatňuje. PREVÁZKOVATEĽ vybaví reklamáciu v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie KUPUJÚCIM.

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v Obchodných podmienkach odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

V prípade oprávnenosti reklamácie PREDÁVAJÚCI podľa povahy zistenej vady buď vymení predmetný TOVAR za nový, alebo poskytne KUPUJÚCEMU zľavu z kúpnej ceny formou vrátenia peňazí, alebo poukazom na ďalší nákup. Ak by nároky KUPUJÚCEHO nemohli byť uspokojené žiadnym z týchto spôsobov, má KUPUJÚCI právo odstúpiť od zmluvy. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť predmetný reklamovaný TOVAR, pričom za doručenie reklamovaného TOVARU PREDÁVAJÚCEMU je zodpovedný PREDÁVAJÚCI. Vrátenie reklamovaného tovaru sa realizuje formou vyžiadanej dopravy kuriérom DPD. KUPUJÚCI nehradí náklady spojené s doručením reklamovaného TOVARU PREDÁVAJÚCEMU.

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Zmena cien za dopravu a balné je vyhradená.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Bezplatné storno objednávky je možné do 1 hodiny od jej zaslania. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pre zrušenie objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

V súlade s ustanovením §7 ods. 1 zákona č. 102/2012 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu, okrem tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (t.j. napríklad pivné výrobky). Za prevzatie tovaru sa považuje deň, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme objednaný tovar od kuriéra. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2012 Z.z.

V súlade s ustanovením § 7 ods.6 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie:
– predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Vyjadrenie predajcu, či bude žiadosti o vrátenie tovaru vyhovené a či sú splnené všetky podmienky, bude spotrebiteľovi oznámené do 30 dní od dátumu doručenia vráteného tovaru na adresu dodávateľa. V prípade prijatia vráteného tovaru späť musí spotrebiteľ následne podpísať dobropis na tovar, ktorý mu bude zaslaný a podpísaný dobropis doručiť na adresu predajcu (poštou alebo osobne). Na základe podpísaného dobropisu bude spotrebiteľovi vyplatená čiastka za vrátený tovar, a to v lehote 15 dní od doručenia dobropisu na adresu predajcu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

HLAVNÉ PODMIENKY pre prijatie tovaru späť!!!

  • Tovar musí byť vrátený kompletný a v pôvodnom stave, vrátane originálnych obalov
  • Tovar ani obal nesmie byť akokoľvek poškodený
  • Tovar nesmie javiť známky opotrebenia či používania, nesmie byť po záručnej dobe

Vrátenie tovaru sa realizuje formou vyžiadanej dopravy kuriérom DPD. KUPUJÚCI je povinný uhradiť prepravné náklady vzniknuté odstúpením od zmluvy.

7. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi spotrebiteľom a podnikateľom (obchodníkom) a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito dvoma subjektmi. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (info@bavarian.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade, že je KUPUJÚCI nespokojný s výsledkom svojej žiadosti o nápravu a pokus o vyriešenie sporu s PREVÁDZKOVATEĽOM bol do 30 dní zamietnutý, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete aj na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8. SPRÁVY O PONUKÁCH

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne 4-krát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 5MB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese email, alebo zaslaním listu s takouto žiadosťou na kontaktnú adresu PREVÁDZKOVATEĽA.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej iba VOP). Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Na práva a povinnosti, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z poskytovanej služby, pokiaľ strany nedosiahnu zmier, bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky.

KUPUJÚCI a PREVÁDZKOVATEĽ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

KUPUJÚCI zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP prevádzkovateľ nezodpovedá KUPUJÚCEMU za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene a preukázateľne dohodnuté inak.

PREVÁDZKOVATEĽ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Tieto VOP sú platné od 01.04.2020 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP. PREVÁDZKOVATEĽ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

10. KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok, pochybností, názorov alebo pripomienok nás prosím neváhajte kontaktovať e-mailom na email info@bavarian.sk